1
2
3
1

عرض:۱۷۶ | عمق:۲۱۵ | ارتفاع:۱۰۰ سانتی متر

2

 عرض:۸۵ | عمق:۴۷ | ارتفاع:۸۵ سانتی متر

3

عمق:۳۷ | ارتفاع:۴۲ سانتی متر