مبلمان فلورا

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

مبلمان فلورا

قیمت
۹۲۳۴۲ مبل فلورا یک نفره ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۹۲۳۴۳ مبل فلورا دونفره ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۹۲۳۴۴ مبل فلورا سه نفره ۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۰ جلو مبل کشو دار فلورا (پولیش) ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۱ عسلی فلورا (پولیش) ۵,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۵ ویترین فلورا (پولیش) ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۶ کنسول فلورا (پولیش) ۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۷ قاب آیینه فلورا (پولیش) ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۸ میز تلوزیون ۱۴۰ فلورا (پولیش) ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۴۹ میز تلوزیون ۱۶۰ فلورا (پولیش) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۸ جلو مبل کشودار فلورا(روکش گردو) ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۳۸۹ عسلی فلورا(روکش گردو) ۴,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۰ ناهار خوری فلورا ۴نفره(روکش گردویی) ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۱ ناهار خوری فلورا ۶نفره(روکش گردویی) ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۲ ناهار خوری فلورا ۸نفره(روکش گردویی) ۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۳ صندلی فلورا ۴,۷۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۴ نیمکت ۱۰۰ فلورا ۶,۱۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۵ نیمکت۱۶۰فلورا ۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۶ نیمکت پشت بلند(۱۰۰)فلورا ۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۷ نیمکت پشت بلند(۱۶۰)فلورا ۹,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۸ ویترین فلورا (روکش گردو) ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۹۹ کنسول فلورا(روکش گردو) ۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۰ قاب ایینه فلورا (روکش گردو) ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۱ میز تلویزیون ۱۴۰ فلورا (روکش گردو) ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۲ میز تلویزیون۱۶۰فلورا(روکش گردو) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۵ ناهار خوری فلورا ۴نفره(پولیش) ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۶ ناهار خوری فلورا ۶نفره(پولیش) ۲۵,۱۰۰,۰۰۰
۹۳۴۰۷ ناهار خوری فلورا ۸نفره(پولیش) ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۴۱۰ عسلی ۴۱۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند