1
2
1

کد ۵۱۰۱-پاتختی کادینو            ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۱۲-تخت کف متحرک    ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۲۰ کادینو(بدون تشک)

کد ۵۱۲۰-تخت کف متحرک   ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

دو نفره ۱۶۰ کادینو(بدون تشک)

2

کد ۵۱۰۳-دراور کادینو                        ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۰۵-آینه دو تکه کادینو                  ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۴۰-کمد با یراق طرح ایتالیایی    ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال