1
2
3
4
2

کد ۱۴۱۲-تخت یک نفره ۹۰ ماندیس       ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۱۴۱۶-تخت یک نفره ۱۲۰ ماندیس    ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۱۴۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ ماندیس     ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۱۴۵۱-تخت یک نفره ۹۰ ماندیس     ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۱۴۵۲-تخت دو نفره ۱۶۰ ماندیس   ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۱۴۵۳-تخت یکنفره ۱۲۰ ماندی       ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

3

کد ۱۴۰۱-پاتختی دو کشو ماندیس         ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۳-دراور چهار کشو ماندیس         ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۴-عسلی آرایش ماندیس            ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۵-قاب آینه ماندیس                     ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۱۳-دراور سه کشو ماندیس            ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

4

کد ۱۴۰۷-میز تحریر و کامپیوتر ماندیس      ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۳۰-کمد لباس یک درب                      ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۴۰-کمد لباس دو درب سه کشو     ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۴۱-کمد لباس دو درب سه کشو     ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

با آینه

کد ۱۴۷۲-ویترین کتابخانه ماندیس              ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند