1
2
1

کد ۲۹۰۱-پاتختی تک کشو آیدا          ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۹۱۰-تخت یک نفره ۹۰ آیدا        ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۲۹۱۲-تخت یک نفره ۱۲۰ آیدا   ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۲۹۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ آیدا  ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت(بدون تشک)

2

کد ۲۹۰۳-دراور سه کشو آیدا      ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۹۰۵-قاب آینه آیدا                ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۹۴۰-کمد لباس ریلی آیدا   ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰ سانت تک درب