1
2
3
4
1

کد ۱۰۲۱-ویترین نیم متری سه کشو      ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۲۲-ویترین نیم متری دو کشو        ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۴۷-ویترین ۶۰ سانت سه کشو   ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۵۲-ویترین ۶۰ سانتی دو کشو   ۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۱۰۰۳-تخت دو نفره تاشو        ۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

پایه معلق(بدون تشک)

کد ۱۰۵۳-کتابخانه کناری چپ        ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۵۴-کتابخانه کناری راست      ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۱۰۴۴-کمد لباس گوشه با طبقه ثابت  ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

(۷۹*۷۹)

کد ۱۰۴۵-کمد لباس درب بلند ۵۰            ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۶-کمد لباس درب کوتاه ۵۰          ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

4

کد ۱۰۴۱-کمد لباس درب کوتاه ۶۰       ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۲-کمد لباس درب بلند ۶۰         ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۳-کمد لباس گوشه                ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

(۷۹*۷۹)