سرویس ساینا

1
1

قیمت محصولات زیر عکس محصولات موجود می باشد.

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس ساینا

دوران کودکی دوران مهمی از زندگی است، مراقبت از کودک در این دوران بسیار مهم است و نحوه زندگی در این دوران در دوره های بعدی نمود خواهد کرد. تخت های کودک و نوجوان کم جا چوب فکر همه جا را کرده است و هم از لحاظ طراحی زیباست و هم از لحاظ ساخت مهندسی

قیمت
۴۲۰۱ پاتختی درب دارساینا ۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲ پاتختی دوکشوساینا ۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳ دراورسه کشوساینا ۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۲۰۷ میزتحریرساینا ۳,۲۰۰,۰۰۰
۴۲۰۹ حفاظ وسیستم آسانسوری ساینا ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲۱۰ تخت نوزاد به نوجوان با دوپاتختی حفاظ و تحریر ساینا ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۴۲۱۱ تخت نوجوان دوکشو ۵,۹۰۰,۰۰۰
۴۲۱۵ نوزادبه نوجوان با۴ پاتختی حفاظ وتحریر ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۲۱۶ تخت نوجوان ۴ کشو ۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۲۴۰ کمدلباس ۷,۱۰۰,۰۰۰
۴۲۴۵ ویترین ساینا ۸,۷۰۰,۰۰۰
۴۲۵۰ استند دراور۶ کشو ۶,۱۰۰,۰۰۰
۴۲۰۱m پاتختی ساینا راست mdf ۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۲۰۲m پاتختی ساینا چپ mdf ۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۲۰۳m دراور ساینا mdf ۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۲۰۷m میز تحریر (تخت نوزاد)ساینا mdf ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰m تخت سه منظوره ساینا دوکشو mdf ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۲۱۱m تخت نوجوان ساینا دوکشو mdf ۶,۹۰۰,۰۰۰
۴۲۱۵m تخت سه منظوره ساینا چهار کشو mdf ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۴۲۱۶m تخت نوجوان ساینا چهار کشو mdf ۷,۲۰۰,۰۰۰
۴۲۴۰/۱ طبقه اضافی کمد ساینا ۴۸۰,۰۰۰
۴۲۴۰/۲ رگال کمد ساینا ۲۳۰,۰۰۰
۴۲۴۰m کمد لباس ساینا mdf ۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۲۵۰m استند دراورساینا mdf ۷,۰۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند