1
2
3
1

ویترین ۸۰ بلند امیر کد ۷۵۰۳

 عرض:۸۰ | عمق:۴۰ | ارتفاع:۱۶۰ سانتی متر

2

ویترین ۵۰ بلند امیر کد ۷۵۰۲‏

عرض:۵۰ | عمق:۴۰ | ارتفاع:۱۶۰ سانتی متر

3

عرض ۱۵۰

عرض:۱۵۰ | عمق:۴۴ | ارتفاع:۴۸ سانتی متر

عرض ۱۲۰

عرض:۱۲۰ | عمق:۴۴ | ارتفاع:۴۸ سانتی متر