مبل خانگی کم جا چوب لانزا

1
1

قیمت کامل محصولات لانزا زیر عکس موجود می باشد.

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

مبل خانگی کم جا چوب لانزا

قیمت
۹۲۲۸۹ عسلی لانزا ۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۲۹۰ میز جلو مبل لانزا ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۹۲۲۹۱ مبل یکنفره لانزا بدون پارچه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۲۹۲ مبل دونفره لانزا بدون پارچه ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
۹۲۲۹۳ مبل سه نفره لانزا بدون پارچه ۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۲۳۰۰ ناهارخوری  لانزا ۴نفره ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۹۲۳۰۱ ناهارخوری لانزا ۶نفره ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
۹۲۳۰۲ ناهارخوری لانزا ۸نفره ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۹۲۳۰۳ صندلی لانزا ۴,۴۰۰,۰۰۰
۹۲۳۱۶ نیمکت لانزا (طول ۱۰۰) ۵,۲۰۰,۰۰۰
۹۲۳۱۷ نیمکت لانزا (طول ۱۶۰) ۵,۷۰۰,۰۰۰
۹۳۳۳۰ جلو مبل لانزا (پولیش) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۹۳۳۳۱ عسلی لانزا (پولیش) ۵,۴۰۰,۰۰۰
۹۳۳۳۲ میز ناهارخوری لانزا ۴ نفره (پولیش) ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۳۳۳ میز ناهارخوری لانزا ۶ نفره (پولیش) ۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۳۴ میز ناهارخوری لانز ۸ نفره (پولیش) ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۹۳۳۷۰ جلو مبل لانزا(روکش گردو) ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۳۳۷۱ عسلی لانزا(روکش گردو) ۴,۶۰۰,۰۰۰
۹۳۳۷۲ میز ناهار خوری لانزا ۴نفره(روکش گردو) ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
۹۳۳۷۳ میز ناهار خوری لانزا ۶نفره(روکش گردو) ۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۳۳۷۴ میز ناهار خوری لانزا ۸نفره(روکش گردو) ۲۵,۳۰۰,۰۰۰
طراحی و بهینه سازی توسط بخش IT شرکت برترین برند