1
2
3
1

کد ۱۰۰۲-تخت یک نفره تاشو        ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

پایه معلق(بدون تشک)

2

کد ۱۰۳۲-میز تحریر ویترین دار ۹۵         ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۳-میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵      ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۴-میز تحریر ویترین دار ۱۲۰       ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۵-میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰   ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۱۰۴۸-کمد لباس ۵ کشو ۶۰       ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال