سرویس نوجوان یلدا

1
2
1

کشو زیر تخت یک نفره (تخت میهمان) یلدا ۱۲۰*۲۰۰

کد : ۶۶۱۷

۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تخت میزبان میهمان یلدا ۲۰۰*۱۲۰

کد : ۶۶۱۶

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

تخت میزبان میهمان یلدا ۹۰*۲۰۰

کد : ۶۶۱۵

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تخت یک نفره ۱۲۰*۲۰۰ یلدا(بدون میهمان)

کد : ۶۶۱۴

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

2

تخت یک نفره ۹۰*۲۰۰ یلدا(بدون میهمان)

کد : ۶۶۱۰

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تخت  میهمان یلدا

کد : ۶۶۱۱

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کشو زیر تخت دانش اموزی(۲ عدد)

کد : ۶۶۱۲

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کمد سه درب یلدا بدون آینه

کد : ۶۶۴۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

1
1

تخت  میهمان یلدا

کد : ۶۶۱۱

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کمد سه درب یلدا بدون آینه

کد : ۶۶۴۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کشو زیر تخت دانش اموزی(۲ عدد)

کد : ۶۶۱۲

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تخت یک نفره ۹۰*۲۰۰ یلدا(بدون میهمان)

کد : ۶۶۱۰

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

میز تحریر ویترین دار یلدا

کد : ۶۶۰۹

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دراور سه کشو یلدا

دراور سه کشو یلدا

کد : ۶۶۰۳

۸,۳۶۰,۵۰۰ ریال

کمد سه درب یلدا با آینه

کد : ۶۶۴۵

۸,۳۶۰,۵۰۰ ریال

قاب آینه یلدا

کد : ۶۶۰۵

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال