سرویس ساینا

1
2
3
1

کد ۴۲۰۱-پاتختی درب دار ساینا        ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۲۰۲-پاتختی دو کشو ساینا          ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۲۱۱-تخت نوجوان ساینا ۲ کشو  ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

2

کد ۴۲۱۰-تخت نوزاد به نوجوان ساینا         ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

با ۲ پاتختی(بدون تشک)

3

کد ۴۲۰۳-دراور سه کشو ساینا            ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۲۰۷-میز تحریر ساینا                   ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۲۴۰-کمد لباس ساینا                   ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۲۵۰-ماستند دراور ۶ کشو ساینا  ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس ساینا

دوران کودکی دوران مهمی از زندگی است، مراقبت از کودک در این دوران بسیار مهم است و نحوه زندگی در این دوران در دوره های بعدی نمود خواهد کرد. تخت های کودک و نوجوان کم جا چوب فکر همه جا را کرده است و هم از لحاظ طراحی زیباست و هم از لحاظ ساخت مهندسی