1
2
3
1

کد ۴۱۱۰-تخت نوزاد به نوجوان       ۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال

با دو پاتختی حفاط چپ (بدون تشک)

کد ۴۱۱۱-تخت نوزاد به نوجوان      ۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال

با دو پاتختی حفاط راست(بدون تشک)

کد ۴۱۱۲-تخت نوجوان کشو چپ      ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۴۱۱۳-تخت نوجوان کشو راست  ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۴۱۱۵-تخت دو منظوره ۶ کشو   ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

حفاط راست(بدون تشک)

کد ۴۱۱۶-تخت دو منظوره ۶ کشو   ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

حفاط چپ(بدون تشک)

کد ۴۱۱۷-تخت نوجوان ۶ کشو         ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

2

کد ۴۱۰۱-پاتختی تک کشو چپ رویا       ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۱۰۲-پاتختی دو کشو راست رویا     ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۱۲۲-پاتختی دو کشو چپ رویا        ۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۴۱۴۰-کمد لباس رویا بدون آینه  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۱۴۵-کمد لباس رویا با آینه        ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۱۵۰-کتابخانه رویا راست          ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال