1
2
1

کد ۴۸۰۱-پاتختی سه کشو تویینی    ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۵-تخت نوجوان تویینی          ۵٫۶۳۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

2

کد ۴۸۰۶-شلف دیواری تویینی          ۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۰۷-میز تحریری تویینی         ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۰-تخت دو طبقه نوجوان ۱۸۰ و نوزاد به نوجوان

             با دراور و کمد لباس با طول ۲۶۰(بدون تشک)

قیمت       ۳۱٫۱۸۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۱-تخت دو طبقه نوجوان ۲۰۰ و نوزاد به نوجوان

             با دراور و کمد لباس با طول ۲۸۰(بدون تشک)

قیمت       ۳۳٫۱۴۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۲-تخت فوقانی نوجوان ۱۸۰  با دراور و کمد لباس

   قیمت       ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۳-تخت فوقانی نوجوان ۲۰۰  با دراور و کمد لباس

   قیمت       ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۸۱۴-تخت نوزاد به نوجوان تویینی

قیمت       ۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال