1
2
3
4
1

کد ۴۴۰۲-پاتختی سه کشو آمیتیس     ۶٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۱۰-تخت یک نفره ۹۰ آمیتیس  ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ ریال

با سرتختی ۱۳۰ چراغدار(بدون تشک)

کد ۴۴۱۱-تخت یک نفره ۹۰ آمیتیس     ۹٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال

با سرتختی ۱۰۰ بدون چراغ(بدون تشک)

2

کد ۴۴۴۰-کمد ریلی آمیتیس بدون آینه  ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۴۵-کمد ریلی آمیتیس آینه دار     ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۵۰-کتابخانه آمیتیس                        ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۴۴۰۳-دراور ۴ کشو آمیتیس                 ۶٫۷۱۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۰۵-قاب آینه آمیتیس                           ۹۲۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۰۸-میز تحریر آمیتیس طرح قدیم     ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۰۷-میز تحریر آمیتیس طرح جدید    ۶٫۴۲۰٫۰۰۰ ریال

4

کد ۴۴۰۱-پاتختی تک کشو آمیتیس        ۲٫۱۳۰٫۰۰۰ ریال

کد ۴۴۱۲-تخت یک نفره ۱۲۰ آمیتیس  ۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ ریال

سرتختی ۱۵۰ چراغدار(بدون تشک)

کد ۴۴۱۳-تخت یک نفره ۱۲۰ آمیتیس  ۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ ریال

سرتختی ۱۳۰ بدون چراغ(بدون تشک)