1
2
1

کد ۹۲۲۷۶-میزناهارخوری ۴ نفره مونزا

قیمت   ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۷۷-میزناهارخوری ۶ نفره مونزا

قیمت   ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۷۸-میزناهارخوری ۸ نفره مونزا

قیمت   ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۹۲۲۷۹-نیمکت مونزا (طول ۱۰۰)

قیمت   ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۸۰-صندلی چوبی مونزا

قیمت   ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۸۸-نیمکت مونزا (طول ۱۶۰)

قیمت   ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال