کنزا

1
2
مبل کنزا
1

مبل یک نفره کنزا کد۹۲۳۱۲ : ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

مبل دونفره کنزا کد ۹۲۳۱۱ : ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال

2

مبل سه نفره کنزا (تخت خواب شو) کد ۹۲۳۱۰ : ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مبل سه نفره کنزا (بدون تخت) : کد۹۲۳۱۳ :۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

کنزا