1
2
1

کد ۹۲۲۰۱-مبل یک نفره الیزه

قیمت بدون پارچه    ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت با پارچه پایه   ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۹۲۲۰۲-مبل دو نفره الیزه

قیمت بدون پارچه    ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت با پارچه پایه   ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۹۲۲۰۳-مبل سه نفره الیزه

قیمت بدون پارچه    ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

قیمت با پارچه پایه   ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال