1
2
1

کد ۵۱۰۱-پاتختی کادینو            ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۱۲-تخت کف متحرک    ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۲۰ کادینو(بدون تشک)

کد ۵۱۲۰-تخت کف متحرک   ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

دو نفره ۱۶۰ کادینو(بدون تشک)

2

کد ۵۱۰۳-دراور کادینو                        ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۰۵-آینه دو تکه کادینو                  ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۵۱۴۰-کمد با یراق طرح ایتالیایی    ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال