1
2
1

کد ۲۸۱۲-تخت یک نفره ۱۲۰ مونیکا     ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۲۸۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا     ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت(بدون تشک)

کد ۲۸۲۱-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا     ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک) سرتختی هانیکامپ

کد ۲۸۲۲-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا    ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک) با تاج پارمیدا

کد ۲۸۲۳-تخت دو نفره ۱۶۰ مونیکا   ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف ثابت(بدون تشک) با تاج پارمیدا

2

کد ۲۸۰۱-پاتختی تک کشو راست مونیکا   ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۲-پاتختی تک کشو چپ مونیکا      ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۳-دراور پنج کشو مونیکا               ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۲۸۰۵-قاب آینه ایستاده مونیکا           ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال