1
2
3
4
5
3

کد ۱۴۱۲-تخت یک نفره ۹۰ ماندیس       ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۱۴۱۶-تخت یک نفره ۱۲۰ ماندیس    ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

دو کشو(بدون تشک)

کد ۱۴۲۰-تخت دو نفره ۱۶۰ ماندیس     ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

(بدون تشک)

کد ۱۴۵۱-تخت یک نفره ۹۰ ماندیس     ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۱۴۵۲-تخت دو نفره ۱۶۰ ماندیس   ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

کد ۱۴۵۳-تخت یکنفره ۱۲۰ ماندی       ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کف متحرک(بدون تشک)

4

کد ۱۴۰۱-پاتختی دو کشو ماندیس         ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۳-دراور چهار کشو ماندیس         ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۴-عسلی آرایش ماندیس            ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۰۵-قاب آینه ماندیس                     ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۱۳-دراور سه کشو ماندیس            ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

5

کد ۱۴۰۷-میز تحریر و کامپیوتر ماندیس      ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۳۰-کمد لباس یک درب                      ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۴۰-کمد لباس دو درب سه کشو     ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۴۴۱-کمد لباس دو درب سه کشو     ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

با آینه

کد ۱۴۷۲-ویترین کتابخانه ماندیس              ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

ابعاد
مشخصات
درباره محصول

سرویس خواب ماندیس

بی شک یک سرویس خواب استثنایی از تولیدات کم جا چوب می باشد .