1
2
3
1

کد ۱۰۰۲-تخت یک نفره تاشو        ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پایه معلق(بدون تشک)

2

کد ۱۰۳۲-میز تحریر ویترین دار ۹۵         ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۳-میز کامپیوتر ویترین دار ۹۵      ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۴-میز تحریر ویترین دار ۱۲۰       ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۳۵-میز کامپیوتر ویترین دار ۱۲۰   ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۱۰۴۸-کمد لباس ۵ کشو ۶۰       ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال