1
2
3
4
1

کد ۱۰۲۱-ویترین نیم متری سه کشو      ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۲۲-ویترین نیم متری دو کشو        ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۴۷-ویترین ۶۰ سانت سه کشو   ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۵۲-ویترین ۶۰ سانتی دو کشو   ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

2

کد ۱۰۰۳-تخت دو نفره تاشو        ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پایه معلق(بدون تشک)

کد ۱۰۵۳-کتابخانه کناری چپ        ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

کد ۱۰۵۴-کتابخانه کناری راست      ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

3

کد ۱۰۴۴-کمد لباس گوشه با طبقه ثابت  ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

(۷۹*۷۹)

کد ۱۰۴۵-کمد لباس درب بلند ۵۰            ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۶-کمد لباس درب کوتاه ۵۰          ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

4

کد ۱۰۴۱-کمد لباس درب کوتاه ۶۰       ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۲-کمد لباس درب بلند ۶۰         ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سه کشو

کد ۱۰۴۳-کمد لباس گوشه                ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

(۷۹*۷۹)